free website design templates

Executive Committee

Bharat Dangar

Former Mayor, Vadodara City

Ranjanben Bhatt

Member of Parliament (Loksabha), Vadodara

Jigarbhai Inamdar

Syndicate member, M.S. University.

Paresh Shah

Chairperson, Sujal Advt.

Sharmila Mahurkar

M.D. Checkmate Securities.

Chhatra Sansad Core Team 


1) Kunal Sharma 

2) Vandit Singh

3) Aditya Vegda

4) Sashikant Sharma

5) Maharshi Desai

6) Radhesh Shah

7) Rishabh Nanavati

8) Ayush Gohil

9) Preyansh Koteja

10) Drumil Thakkar

11) Ravi Christian

12) Sachin Saudhyan


Chhatra Sansad-Vadodara Chapter

1) Vandit Singh
2) Aditya Vegda
3) Radhesh Shah
4) Drumil Thakkar
5) Ravi Christian
6) Sachin Saudhyan
7) Honey Shah
8) Ankit Negi
9) Anant Pathak
10) Bhavya Sharma
11) Varun Patel
12) Nishant Desai


Chhatra Sansad-Surat Chapter


1) Anuj Jain

2) Garvit Seksaria

3) Rishabh Nanavati

4) Varee Burade

5) Sneh Mehta

6) Vaidehi Thakor

7) Nidhi Rathi

8) Akash Panchal

9) Vibhuti Khurana

10) Ankit Surana

Chhatra Sansad Chapters

Anand | Ahmedabad | Rajkot | Bharuch